fbpx

Algemene voorwaarden Emile Verhijden Fotografie
Algemene verkoop- en leverings- en betalingsvoorwaarden van:
Emile Verhijden Fotografie
Dorpsstraat 134
6456 AG  Bingelrade
Nederland
+31(0)6 43379633
info@verhijden.nl
KvK Maastricht nr. 14104958
BTW nr. NL158334188B01

Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in de Aw 1912, dan wel andere werken in de zin van Aw
1912, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
Foto: de stoffelijke drager, door de Fotograaf aan de Wederpartij geleverd, waarop een Fotografisch werk (al dan
niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, duplicaat, polaroid of floppy-disk.
Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
Wederpartij: de Wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Algemene Voorwaarden die door een Wederpartij worden gehanteerd, worden door de Fotograaf uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Offerte
Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De Fotograaf heeft het recht om tot twee dagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs. Offertes hebben een geldigheidsduur van 2 maanden.

Vergoeding
Indien geen vergoeding is overeengekomen, is de bij de fotograaf gebruikelijke vergoeding van toepassing. Voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal de Fotograaf naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij de Fotograaf onder meer zal kunnen aanknopen bij (i) de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega’s van de Fotograaf in rekening gebracht, (ii) hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld, (iii) vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht en (iv)
de omvang en reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk. Indien aannemelijk is dat de Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.

Levering
Foto’s worden geleverd in het pand waar de Fotograaf zijn bedrijf uitoefent. Verzonden Foto’s zijn vanaf het
moment van verzending voor risico van de Wederpartij. Er is geen standaard levertijd, getracht wordt in het geval van bruidsreportages binnen 6 weken de foto’s te leveren. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de Fotograaf vastgesteld. Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

Bezit/eigendom Beelddragers
Foto’s blijven eigendom van de Fotograaf. De Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen, of dit uit de aard van de overeenkomst blijkt. Tenzij anders is overeengekomen, heeft de Wederpartij geen recht op overdracht van beeldbestanden of ander origineel opnamemateriaal, of duplicaten daarvan. De eigendom van de Foto’s blijft in ieder geval berusten bij de Fotograaf en geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de Fotograaf dan ook.

Zorg
De fotograaf doet al het mogelijke om de foto’s met de uiterste zorg te behandelen en te bewaren. In het onwaarschijnlijke geval dat de foto’s verloren raken, worden gestolen of beschadigen binnen of buiten de schuld van de fotograaf, is de fotograaf slechts retournering van alle betalingen verschuldigd.

Aansprakelijkheid
1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.
2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade of ontbrekende foto’s wanneer blijkt dat op een locatie niet gefotografeerd mag worden.

  1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor tegenvallende kwaliteit, wanneer opdrachtgever niet aan de bepalingen in deze algemene voorwaarden heeft voldaan, in de volgende omstandigheden:

3.1. Wanneer op de locatie de omstandigheden dermate tegenvallen,
waardoor fotograaf zijn werk niet naar behoren kan uitoefenen. Denk hierbij aan slecht verlichte kerken, donkere feestlocaties of slecht verlichte binnen locaties tijdens een fotoshoot etc. Opdrachtgever kan de wens uitspreken om op locatie tijdens bv een ceremonie sfeerverlichting dan wel kaarslicht te gebruiken. De fotograaf is dan niet aansprakelijk voor tegenvallende kwaliteit in de vorm van ruis in de foto’s.

3.2. De opdrachtgever kan altijd de wens uitspreken voor specifieke foto’s. Wij zijn echter altijd afhankelijk van bijvoorbeeld weersomstandigheden waardoor het kan voorkomen dat deze wens niet gerealiseerd kan worden. Dit zien wij als overmacht en wij zijn hier dan niet aansprakelijk voor.

3.3. Tevens zijn wij niet verantwoordelijk voor tegenvallende kwaliteit tijdens belangrijke fotomomenten als deze word veroorzaakt door hinderlijke aanwezigheid van derden. Denk hierbij aan familieleden en gasten die mee gaan fotograferen en eventueel mee gaan flitsen met eigen camera’s, andere (professionele) fotografen of videografen.

  1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.
    5. De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

Klachten
Klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan de Fotograaf te worden meegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

Betalingen
De Wederpartij zal de factuur van de Fotograaf op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan de Fotograaf heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.

Verzuim
Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in afgesproken termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2%.
Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten de rechte voor zijn rekening.
Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de Fotograaf dan ook.
De Wederpartij verricht de aan de Fotograaf verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie behoudens verrekening met verrekenbare voorschotten, die hij aan de Fotograaf heeft verstrekt.

Inbreuk op auteursrecht
Elk gebruik van een Foto dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf. Bij inbreuk komt de Fotograaf, zonder overigens enig recht, waaronder begrepen het recht op schadevergoeding, te verliezen, een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de bij de Fotograaf gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk vorm van gebruik, met een minimum van € 230,-.

Publicatie
Het is de wederpartij enkel toegestaan foto te publiceren op sociale netwerksites met een linkvermelding naar de website van de Fotograaf.

Promotie
Emile Verhijden Fotografie is vrij om de gemaakte foto’s te gebruiken als promotie en in haar portfolio van haar eigen website en op haar zakelijke pagina’s van sociale mediasites (Facebook, Linked-in, Instagram, etc.), tenzij uitdrukkelijk vooraf door de wederpartij schriftelijk wordt aangegeven dat men dit niet wenst.

Publicatie
Publicatie is enkel toegestaan met schriftelijke toestemming van de fotograaf. Na verstrekking van een gecorrigeerd en origineel fotobestand en met vermelding van naam en website van de Fotograaf. Eventueel tegen een door de Fotograaf te bepalen tarief.
De Wederpartij of elke derde die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en andere rechthebbenden. De Fotograaf is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

Aansprakelijkheid Fotograaf
De Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

Faillissement/surseance
Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij.

Rechts- en forumkeuze
Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

Annulering

Mocht de reportage onverhoopt niet doorgaan dan dient de afspraak voor de reportage telefonisch en/of per email geannuleerd te worden. Annuleringen per SMS bericht / Whatsapp / of andere soorten tekstberichten hebben geen geldigheid.

  • Bij annuleringen binnen 48 uur voor reportage aanvang is de fotograaf genoodzaakt het afgesproken reportage-bedrag bij de wederpartij in rekening te brengen (exclusief album kosten).
  • Bij annuleringen binnen 1 maand voor aanvang reportage wordt 25% van het totaalbedrag (zonder het album) in rekening gebracht wegens gederfde inkomsten met een minimum van 200 euro.
  • In het geval van een reportage, die gepland staat in de periode april tot en met oktober, wordt bij annulering 1 tot en met 5 maanden voor de geplande datum 200 euro in rekening gebracht (meestal is dit de aanbetaling).

Opdracht
Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de Fotograaf zich jegens de Wederpartij verbindt om Fotografische werken te maken en/of te leveren.
Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van de Fotograaf.
Aanvaarding van de wederpartij kan tot stand komen door een bevestiging van de opdracht per email of het per
post retourneren van de getekende offerte.
Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de
opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden
uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de
Fotograaf is geretourneerd.
De fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar
eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

Toepasselijkheid
Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand
gewezen.

Prijzen
Alle op de website van de fotograaf vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten. Alle vermelde prijzen
zijn inclusief btw.

Op al deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.